Statut

STATUT FUNDACJI

PO PROSTU DA SIĘ

 

 Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PO PROSTU DA SIĘ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym, Repetytorium A numer 14905/2019, sporządzonym przez notariusza Katarzynę Swędrowską w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Drobnera 10 w dniu 21 października 2019 roku przez osoby fizyczne: Antoninę Sarę Federowicz, Karolinę Julię Biedroń, Dawida Nowaka zwanych dalej Fundatorami.

 

Fundacja w stosunkach międzynarodowych może używać tłumaczenia formy prawnej nazwy Fundacji w języku angielskim – YOU SIMPLY CAN FOUNDATION

 

2. Fundacja jest apolityczna, niezależna od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społecznym przedkładając go ponad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

 

§ 2.

 

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.

§ 5.

 

Fundacja posługuje się pieczęcią wskazująca jej nazwę i siedzibę.

 

§ 6.

 

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

 2. Fundacja posiada prawo powoływania jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą.

 3. Fundacja działa na zasadach organizacji pożytku publicznego.

 4. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

 

§ 7.

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8. 

 

Celem Fundacji jest budowanie i rozszerzanie świadomości kulturowej i społecznej w Polsce oraz poza jej granicami. Fundacja ma również na celu wszelką pomoc w rozwoju i doskonaleniu osobistym człowieka.

 

§ 9.

 

Fundacja realizuje swoje cele przez działalność wskazaną poniżej, która może być również realizowana w formie odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego:

A. W zakresie nieodpłatnej pożytku publicznego wchodzi:

 1. tworzenie, produkcję i organizowanie spektakli, widowisk, projekcji, audycji, wernisaży i innych form artystycznego przekazu;

 2. tworzenie, eksploatację i upowszechnianie filmów, teledysków i innych form sztuki audiowizualnej;

 3. tworzeni zespołu artystycznego;

 4. prowadzenie produkcji muzycznej;

 5. prowadzenie kampanii społecznych;

 6. prowadzenie warsztatów, wykładów, szkoleń, spotkań; doradztwa;

 7. organizowanie obozów, wyjazdów studyjnych, półkolonii;

 8. organizowanie wydarzeń, imprez, turniejów, konkursów oraz festiwali;

 9. organizowanie wypraw artystycznych i edukacyjnych na terenie kraju i za granicą;

 10. współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi i organizacjami o podobnych celach działania;

 11. prowadzenie badań społecznych i naukowych w celu rozpoznania potrzeb beneficjentów Fundacji;

 12. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;

 13. wspieranie i promowanie młodych artystów oraz osób współpracujących z Fundacją w kształceniu osobistym oraz realizacji zamierzeń artystycznych poprzez udostępnianie i przekazywanie zasobów Fundacji, organizację wydarzeń wspierających ich rozwój oraz pomoc stypendialną;

 14. prowadzenie działań animacyjnych i arteterapeutycznych;

 15. prowadzenie działań odnoszących się do wielokulturowości na świecie takich, jak wyjazdy, spotkania integracyjne, działania artystyczne promujące różnorodne kultury i wymiany międzykulturowe;

 16. prowadzenie działań edukacyjnych wspierających wszechstronny rozwój człowieka takich, jak spotkania z autorytetami, prowadzenie grup edukacyjnych oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych dopasowanych do potrzeb odbiorców;

 17. prowadzenie działań aktywizujących społecznie i kulturalnie takich, jak zakładanie grup tematycznych i organizowanie wydarzeń tematycznych integrujących społeczności i zachęcających do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

 18. organizowanie i wspieranie wolontariatu;

 19. prowadzenie programów stypendialnych i dotacyjnych;

 20. tworzenie przestrzeni do rozwoju artystycznego i osobistego człowieka;

 

B. W zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego wchodzi:

 1. tworzenie, produkcję i organizowanie spektakli, widowisk, projekcji, audycji, wernisaży i innych form artystycznego przekazu;

 2. tworzenie, eksploatację i upowszechnianie filmów, teledysków i innych form sztuki audiowizualnej;

 3. tworzeni zespołu artystycznego;

 4. prowadzenie produkcji muzycznej;

 5. prowadzenie kampanii społecznych;

 6. prowadzenie warsztatów, wykładów, szkoleń, spotkań; doradztwa;

 7. organizowanie obozów, wyjazdów studyjnych, pólkolonii;

 8. organizowanie wydarzeń, imprez, turniejów, konkursów oraz festiwali;

 9. organizowanie wypraw artystycznych i edukacyjnych na terenie kraju i za granicą;

 10. współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi i organizacjami o podobnych celach działania;

 11. prowadzenie badań społecznych i naukowych w celu rozpoznania potrzeb beneficjentów Fundacji;

 12. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;

 13. wspieranie i promowanie młodych artystów oraz osób współpracujących z Fundacją w kształceniu osobistym oraz realizacji zamierzeń artystycznych poprzez udostępnianie i przekazywanie zasobów Fundacji, organizację wydarzeń wspierających ich rozwój oraz pomoc stypendialną;

 14. prowadzenie działań animacyjnych i arteterapeutycznych;

 15. prowadzenie działań odnoszących się do wielokulturowości na świecie takich, jak wyjazdy, spotkania integracyjne, działania artystyczne promujące różnorodne kultury i wymiany międzykulturowe;

 16. prowadzenie działań edukacyjnych wspierających wszechstronny rozwój człowieka takich, jak spotkania z autorytetami, prowadzenie grup edukacyjnych oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych dopasowanych do potrzeb odbiorców;

 17. prowadzenie działań aktywizujących społecznie i kulturalnie takich, jak zakładanie grup tematycznych i organizowanie wydarzeń tematycznych integrujących społeczności i zachęcających do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

 18. organizowanie i wspieranie wolontariatu;

 19. prowadzenie programów stypendialnych i dotacyjnych;

 20. tworzenie przestrzeni do rozwoju artystycznego i osobistego człowieka;

 

 1. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi:

 1.  Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 2. Środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Gospodarka finansowa Fundacji prowadzona jest według zasad ustalonych w regulaminach zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

 

§ 12.

 

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1.  Darowizn, spadków i zapisów,

 2.  Dotacji i subwencji,

 3.  Dochodów ze zbiórek publicznych,

 4.  Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

 5.  Dochodów z odsetek bankowych,

 6.  Dochodów z odpłatnej działalności statutowej.

 

§ 13.

 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 14.

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 15.

 

Zabrania się Zarządowi Fundacji:

 1.  Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów
  oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2.  Przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3.  Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4.  Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów
  lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
  lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. ORAGANY FUNDACJI

 

§ 16.

Organami Fundacji są:

A. Rada Fundacji.

B. Zarząd Fundacji.

 

A. Rada Fundacji

 

§ 17.

 

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, odrębnym od Zarządu.

 2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 osób. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 3. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. O formie głosowania decyduje Rada Fundacji.

 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 5. Członkowie Rady Fundacji: 

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
  lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Kadencja w Radzie Fundacji trwa pięć lat.

 2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku wygaśnięcia mandatu, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub odwołania przed upływem kadencji.

 

§ 18.

 

Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji.

 

§ 19.

 

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 2. Rada Fundacji może powoływać komisje.

 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§ 20.

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

 1.  Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji.

 2.  Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków.

 3.  Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji. 

 4.  Współpraca przy pozyskiwaniu środków na działalność Fundacji.

 5.  Opiniowanie programów i planów działalności Fundacji. 

 6.  Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji.

 7.  Uchwalanie statutu i zmian w statucie Fundacji.

 8.  Powoływanie i odwoływanie Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

 9.  Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji w trakcie kadencji zwykłą większością głosów.

 10.  Określanie priorytetów i nadzorowanie zgodności działań Fundacji z jej celami. 

 11.   Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją i likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu jej majątku. 

 

B. Zarząd Fundacji

 

§ 21.

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji. Do Zarządu Fundacji nie mogą być powoływani członkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powołania mandat w Radzie Fundacji wygasa.

 3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.

 4. Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa pięć lat.

 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 6. Zarząd Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. O formie głosowania decyduje Zarząd Fundacji.

 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Fundacji określa regulamin organizacyjny Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

 8. W posiedzeniach Zarządu Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Rady Fundacji.

 

§ 22.

 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, niezastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:

 1.  Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.

 2.  Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

 3.  Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.

 4.  Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji.

 5.  Tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji.

 6.  Proponowanie Radzie Fundacji zmian w Statucie Fundacji.

 7.  Planowanie efektywnych działań Fundacji.

 

§ 23.

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

 

V. ZMIANY STATUTU

 

§ 24.

 

 1. Uchwały o zmianie statutu oraz o zmianie celu działania Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25.

 

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną  fundacją i/lub być członkiem federacji.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

 3. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji
  lub z własnej inicjatywy większością 3/4 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 26.

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których  została powołana, lub wobec wyczerpania się majątku.

 1. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji
  lub z własnej inicjatywy większością 3/4 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 3. O przeznaczeniu pozostałego po likwidacji majątku decyduje Rada Fundacji z uwzględnieniem celu Fundacji.

 

§ 27.

 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały fundatorów fundacji w sprawie przyjęcia Statutu w dniu 22 października 2019 roku. 

Kontakt

Fundacja Po Prostu Da Się

+48 500572784 / 663196076

poprostudasie@gmail.com

KRS 0000822672

NIP 6272766021

REGON 385273449

Santander Bank Polska SA

02109026880000000144166731